Bước 1: Vào link sau:  https://adwords.google.com.vn/KeywordPlanner

Bước 2: Đăng nhập bằng gmail.

Capture

Bước 3:

Capture1

Bước 4

Capture2

Bước 5

Capture3