Vượt Biển Lớn – Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ 5 Xu

99,000.00

Vượt Biển Lớn – Cách Đi Lên Của Người Khởi Nghiệp Từ 5 Xu

Chọn quyển sách này là bạn đang chọn con đường trở thành ông chủ và nhận dược 5 bài học:

– Cách ra khởi nghiệp từ tay trắng;

– Bứt phá từ nhóm làm công sang nhóm làm chủ;

– Biết cách từ thôn nghèo về thành thị phồn vinh;

– Chuyển đổi từ dân chuyên môn sang giới kinh doanh;

– Từ nhóm NGHÈO ỔN ĐỊNH sang nhóm THƯỢNG LƯU.